Прием на ученици в първи клас – учебна 2016-2017 г.

февруари 24, 2016 НОВИНИ

 

I.Ред и график на дейностите за организиране на  приема на ученици в първи клас през учебната  2016 -2017 г.

 

 1. Изпращане на уведомителни писма – покани   за   родителска среща с родителите на бъдещите първокласници. Организиране на      родителска среща – на 10.03.2016 г.

Срок:  м.02. 2016 г./ 10.03.2016 г.  отг.: Вр. И. Д. Директор;

 1. Подаване на Заявление за записване  по образец – за определяне организацията   на   ОВП в паралелката (целодневна/полудневна).

Срок:  20.03.2016 г.  отг.: Вр. И. Д. Директор;

 1. Заявяване на учебници и учебни помагала  за  безвъзмездно ползване от учениците от 1 клас в училището за учебната      2015-2016 година.

Срок:  15.03.2016 г.  отг.: Вр. И. Д. Директор;

 1. Записване на децата подлежащи на задължително  обучение в първи клас с подаване на Заявление-декларация, с приложени:      Удостоверение за завършена подготвителна група и копие от Акта за раждане  на ученика.

Срок: от 26.05.2016 г. до 30.05.2016 г.     отг.: Вр. И. Д. Директор

 1. Провеждане на комисия за оценка готовността на децата за първи клас.

            Срок: 30.03.2016г.    отг.: Вр. И. Д. Директор, комисия

 1. Обявяване списъци с класираните ученици –      03.06.2016г. в 17.00 ч.

      Срок: 03.06.2016 г.   отг.: Вр. И. Д. Директор

 

7.Записване на класираните ученици на 06.06. и 07.06. 2016 г. с оригинала за завършена подготвителна група.

Срок: 07.06.2016 г.         отг.: Вр. И. Д. Директор

 

8.Обявяване на свободните места на 08.06. 2016 г. до 17.30 ч.

      Срок: 08.06.2016 г.   отг.: Вр. И. Д. Директор

 

 

9.Попълване на свободни места – на 09.06. и 10.06.2016 г.

Срок: 10.06.2016 г.         отг.: Вр. И. Д. Директор

 

10.Обявяване на останалите свободни места на 13.06.2016 г.

      Срок: 13.06.2016 г.   отг.: Вр. И. Д. Директор

 

11.Попълване до 15.09.2016г.

      Срок: 15.06.2016 г.   отг.: Вр. И. Д. Директор

 

 

 

 

II. Ред и начин на записване  на децата в I клас:

 

 1. Подаване на Заявление за записване на ученика в  училището и избор на вида на организация на ОВП;

Срок:  20.03.2016 г   отг.: Вр. И. Д. Директор, родителите

 1. Записване  на      децата в първи клас  с попълване на  Заявление-декларация за окончателен избор на вида организация на ОВП в      паралелката и съгласие за включване в проект „ЦОУП“. Към заявлението се      прилагат: Удостоверение за завършена подготвителна група/клас през      учебната 2015-2016 г. и копие от Акт за раждане на детето

Срок: от 26.05.2016 г. до 30.05.2016 г.     отг.: Вр. И. Д Директор, родителите

 1. Попълване на Анкетна карта и декларация от  родителите на първокласниците

срок: 16.09.2016 г.

 

 

III.   Критерии за прием на ученици в първи клас:

 

В НУ „Хр. Ботев“ се приемат всички подлежащи на задължително обучение за 1 клас деца, съгласно ППЗНП.

 

Критерии, които ще служат  като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документите за записване:

 

 1. Адресна регистрация – община Годеч и временно пребиваващи на територията на община Годеч
 2. Деца,посещавали  през настоящата учебна  година подготвителна група в училището.
 3. Деца близнаци и сираци.
 4. Наличие на деца от семейството,обучаващи се в училището.
 5. Деца със СОП ( специални образователни потребности.
 6. Деца инвалиди.