Нова придобивка в НУ „Христо Ботев“ от реализиран проект по НП“ИКТ“ на МОН

ноември 21, 2014 НОВИНИ

Всички ученици и учители от НУ“Христо Ботев“ вече могат да провеждат учебните занятия със съвременни учебно-технически средства и използват електронни учебници без ограничения. От реализиран проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“ на МОН, за всички класове и всяка класна стая в училището бяха осигурени проектори за организиране на електронни уроци, като първи етап от проекта. Инвестицията е на стойност 5000,00 лева. На последващ етап ще бъдат осигурени нови лаптопи и интерактивни дъски за класните стаи в училищната сграда.

Спечеленият проект от училището спомага за изпълнението на стратегическите цели и една от главните ни задачи: осигуряване на качествен, съвременен и иновативен образователно-възпитателен процес за всяко дете и всеки ученик в училището през учебната година, както и значително повишаване на знанията, уменията и компетентностите на учениците, чрез разнообразяване формите на работа и поддържане интереса към учебен труд у тях .

Новата техника в училището е поредното обновление и обогатяване на материално-техническата и учебна база в Началното училище за 2014-2015 учебна година. От началото на учебната година в училището бе оборудвана нова игротека на втори етаж от сградата за нуждите на целодневното обучение, изцяло реновиран и обновен бе физкултурния салон, оборудвана бе и детска площадка в двора на училището.

Обединените усилия на педагогическия екип в училището са насочени към генералната цел- децата и учениците в Началното училище да се обучават, възпитават, играят и закаляват в здравословна и защитена среда, да се чувстват свободни и щастливи сред приятелите и учителите си.