Проекти

 Няма коментари

                       ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

                „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Основни дейности по Проекта:

1. Осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас от средищните училища в страната.

2. Обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел „целодневна организация на учебния процес”.

3. Осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища (в т.ч. и за хранене на учениците на обяд, и интегриране на ученици от малцинствени групи).

4. Подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА    са:  повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в Началното училище; повишаване успеваемостта на учениците и задържането им в училището; цялостно обновяване и модернизиране на материално-техническата и учебно-дидактическа база в училището.

                      Проект BG051PO001-3.1.03-0001

Квалификация на педагогическите специалисти

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансиран е от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проектът дава възможност учители, възпитатели и директори да преминат обучения за повишаване на квалификацията. През 2013 и 2014 година всичките 12 начални учители, възпитателя и директора на училището взеха участие в обучения за повишаване на квалификацията им в различни тематични области по Проекта.

Проект BG 051РО001-4.3.02-0001

„Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Той е съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Дейностите, предвидени в Програмата за кариерно обучение се реализират от Център за кариерно ориентиране в училищното образование, като занятията по кариерно ориентиране с учениците се провеждат в часа на класа. Обучението по кариерно ориентиране включва конкретни упражнения, които подпомагат активното участие на учениците в овладяването на знания за формирането на умения за вземане на информирани решения относно образование, професионална подготовка и възможности за професионална реализация и кариерно развитие след завършване на училище.

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ“

МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“ И МЯРКА „БЕЗ ОТСЪСТВИЯ“

Програмата се финансира от МОН. По двете мерки на Националната програма се осигуряват финансови средства за заплащане на труда на заместниците на отсъстващи учители от училището с цел недопускане на свободни часове за учениците, както и осигуряване на допълнителни средства за разнообразни дейности, които са насочени към задържането на учениците в училище и недопускане на отсъствия от учебни занятия.

Проект “МИНУТА СПОРТ – ГОДИНИ ЗДРАВЕ”

Проектът се осъществява по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г. за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в училището.Със средствата по този проект в НУ „Христо Ботев” се организират и провеждат вътрешно-училищни спортни състезания и турнири, спортни празници, осигуряват се награди за участниците, обогатява се спортната база и физкултурният салон на училището със спортни уреди и пособия, които се използват от всички деца и ученици.

Схема „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“

В съответствие с Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения, чрез Държавен фонд“Земеделие“- Разплащателна агенция, от 4 ноември 2014 година в НУ“Христо Ботев“ започна изпълнение на програма за доставка на пресни плодове и зеленчуци за децата от предучилищната Подготвителна група и учениците от I – IV клас в училището. В продължение на шест месеца от учебната година, от м.ноември 2014 г. до м.април 2015 година всички деца и ученици ще получават допълнително освен безплатните закуски и топъл обяд, и  пресни плодове и зеленчуци по утвърден график в училището. Освен осигуряване на здравословно хранене за учениците, проектът включва и реализирането на съпътстващи педагогически мерки като: провеждане на игрови занимания и ситуации, свързани с плодовете и зеленчуците, занимателни игри, тематични дни посветени на плодовете и зеленчуците и здравословното хранене, викторини и други дейности с учениците в училището.


Остави отговор

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>