За училището

 Няма коментари

      Начално училище „Христо Ботев” е единственото самостоятелно начално училище, определено с решение на ОбС-Годеч и Заповед на МОН като средищно учебно заведение за учениците от I до IV клас на територията на Община Годеч. Училището се помещава в най-оригиналната в архитектурно отношение сграда в града, построена през 1931 година, по проект на известния чешки архитект Ян Колар. От 1973 г. по повод честване на 125-та си годишнина, училището е носител на златен орден „Кирил и Методий“, І степен.

     НУ „Христо Ботев” е законен наследник на първото „килийно” училище в Годеч, създадено в епохата на Възраждането през далечната 1848 година. В новопостроената Каралеина воденица, сгушена в зеленината недалеч от извора на река Нишава, даскал Младен превръща бащината си воденица в първи духовен център за светско образование.
      През 2013 година се навършиха 165 години от създаването на Първото училище в град Годеч.
      През последните учебни години, поради демографския срив в прираста на населението в общината и миграцията на младите семейства към столицата в търсене на професионална реализация и оцеляване, броят на децата и учениците, които се обучават в училището е средно около 150 за учебна година.
През учебната 2014-2015 година в училището получават първоначално образование и възпитание 123 деца и ученици в 5 паралелки от 1 до 4 клас, и 19 деца в предучилищна Подготвителна група. Образователно-възпитателният процес в училището е организиран и се провежда при целодневен режим на обучение. Училището е спечелило и изпълнява два проекта, съфинансирани от Европейския Социален Фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: проект BG051РО001-3.1.06.“ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“ и проект BG 051РО001 – 3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”; проект „Кариерно развитие и професионално ориентиране“, също по ОП „РЧР“ на ЕС; както и проекти по националните програми на МОН: Национална програма „На училище без отсъствия”- мярка”Без свободен час” и мярка „Без отсъствия” и други.
        Благодарение на проекта за целодневна организация на ОВП в училището е обновена изцяло материалната база и учебното оборудване в 5-те класни стаи, игротеките за Подготвителната група и полуинтернатните групи следобяд, компютърния кабинет, административните помещения и спортната база на училището.
         По проект „Достъпна среда” в училището е осигурена достъпна среда за ученици с увреждания чрез изграждане на рампа и специализирана клетка в санитарен възел на първи етаж.
        Богатство на училището е просторния училищен двор и благоприятното му местоположение в близост до центъра на града. Големият двор, съвместяващ асфалтирани спортни игрища и много зелени площи осигуряват условия за особено необходимите игри и здравословен отдих за децата от начална училищна и предучилищна възраст,гарантират безопасността, сигурността и комфорта на учениците, обучаващи се в училището, ограничават все по-разрастващата се в последните години агресия сред подрастващото поколение.
        През лятната ваканция на 2014 година бе извършен ремонт на  училищния физкултурен салон, оборудвана бе втора иротека за нуждите на образователно-възпитателния процес на учениците, включени в проекта за целодневно обучение, бе оборудвана детска площадка в училищния двор за най-малките възпитаници – децата от ППГ и учениците от училището.През 2015 година се очаква резализиране на спечелен проект от община Годеч, с който ще бъде извършен ремонт и реконструкция на парното отопление към училището и саниране на училищната сграда. 

        Обучението и възпитанието на малките ученици в училището се осъществява от високо квалифициран педагогически екип от 14 доказали се начални учители, всички притежаващи по-висока лична професионална квалификация (с II професионално-квалификационна степен са 2 учители, с ІV ПКС- 1 учител и с V ПКС – 10 учители), както и допълнителни специализации и преквалификации: 

- по английски език за ранното чуждоезиково обучение – 2 учители,

- по компютър и информационни технологии – 2 учители,

- за обучение по религия и вероучение – 2 учители,

- за работа с ученици със СОП – 2 учители.

      През последните две години всички учители повишиха професионалната си квалификация в различни обучения по европейски проект „Квалификация на педагогическите специалисти”.
      Начално училище „Христо Ботев”, учителите и учениците са доказали през дългите години от историята на учебното заведение своя утвърден авторитет, традиции и отлични постижения в образователно-възпитателния процес на десетките випуски възпитаници на училището.

Остави отговор

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>